Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

  

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία και τελεί υπό τη διεύθυνση του Αστικού Μη-Κερδοσκοπικού Σωματείου με την επωνυμία ‘ΑΘΥΡΜΑ’. Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ‘ΑΘΥΡΜΑ’, δηλώνετε αυτόματα τη συμμόρφωσή σας προς τους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, καθώς και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν τα κάτωθι οριζόμενα. Τα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα του ‘ΑΘΥΡΜΑ’ καλύπτονται από το ισχύον δίκαιο περί Προστασίας Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικών Σημάτων και οι παρόντες ‘Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης’ τελούν σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που αντικατέστησε την οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995, με έναρξη ισχύος την 25 Μαΐου 2018.

 

Εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, οφείλετε να απέχετε άμεσα από τη χρήση ή την πρόσβαση στην ιστοσελίδα του ‘ΑΘΥΡΜΑ’. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής περί απορρήτου της παρούσας ιστοσελίδας, όπως ορίζεται στους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, παρακαλούμε όπως μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση athirma@athirma.com

 

 

Προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα που συλλέγονται από το ‘ΑΘΥΡΜΑ’. 

 

Το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ δεν θα συλλέξει ποτέ προσωπικά σας στοιχεία, εκτός αν τα παρέχετε οικειοθελώς. Με την από πλευράς σας παροχή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στην ιστοσελίδα του ‘ΑΘΥΡΜΑ’, αναφορικά με το αίτημά σας να εγγραφείτε στη λίστα ενημερωτικών δελτίων του ‘ΑΘΥΡΜΑ’, αυτομάτως δηλώνετε ότι συμμορφώνεστε με τους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, καθώς και με τις ισχύουσες σχετικές νομικές διατάξεις, όπως ανωτέρω αναφέρεται και επίσης επιτρέπετε στο ‘ΑΘΥΡΜΑ’ να επικοινωνεί μαζί σας για να σας ενημερώνει σχετικά με τις δράσεις του, καθώς επίσης προκειμένου να βελτιώνει τις υπηρεσίες του και να προσαρμόζει και να βελτιώνει την εμπειρία σας στην παρούσα ιστοσελίδα. Το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ σας διαβεβαιώνει ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ούτε θα κοινοποιηθεί σε άλλους οργανισμούς ή ιστοσελίδες για εμπορικούς σκοπούς. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κρίνετε ότι δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από πλευράς μας, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση athirma@athirma.com. Το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει τα προσωπικά σας στοιχεία στις αρμόδιες Αρχές, σε περίπτωση που ζητηθεί να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο βάσει νόμου ή σχετικού κανονισμού. Επιπλέον, το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει τα προσωπικά σας στοιχεία στις αρμόδιες Αρχές, σε περίπτωση που το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ έχει λόγους να πιστεύει ότι αυτό είναι απαραίτητο για να ληφθούν νομικές ενέργειες εναντίον οποιουδήποτε προκαλεί βλάβη (είτε εκ προθέσεως είτε ακούσια), προς το ‘ΑΘΥΡΜΑ’, όπως ορίζεται στους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’. 

 

 

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

 

Το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), όπως ορίζεται στους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, συμπεριλαμβανομένων και ουχί περιοριζομένων των κάτωθι ενεργειών: της πρόσβασης στις προσωπικές σας πληροφορίες που εν γνώσει σας παρείχατε στο ‘ΑΘΥΡΜΑ’ όπως προεξετέθη, καθώς και της διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της πρόσβασης στα προσωπικά σας στοιχεία κατόπιν σχετικού αιτήματός σας. Το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ τηρεί το απόρρητο όλων των προσωπικών δεδομένων των ατόμων που υποστηρίζουν τους σκοπούς του, είτε στην περιπτωση των απλών επισκεπτών της ιστοσελίδας, είτε των δωρητών ή συμμετεχόντων στις λίστες αλληλογραφίας του. Όσον αφορά στους δωρητές ή στους υποψήφιους δωρητές, όλες οι προσωπικές πληροφορίες καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τις υποβληθείσες προσφορές ή δωρεές θα θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές εντός του πλαισίου δράσεων του ‘ΑΘΥΡΜΑ’, εκτός εάν παρασχεθεί διαφορετική άδεια αναφορικά με την παροχή των ανωτέρω πληροφοριών σε τρίτους, όπως ορίζεται στους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’. Το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζεται στους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’. Το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ σε καμία περίπτωση δεν υπέχει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του, δεδομένου ότι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας παρείχαν οικειοθελώς στο ‘ΑΘΥΡΜΑ’ τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως ορίζεται στους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’. 

 

 

Άδεια Χρήσης.

 

Σας επιτρέπεται να πραγματοποιείτε προσωρινή μεταφόρτωση των επί μέρους στοιχείων της ιστοσελίδας του ‘ΑΘΥΡΜΑ’ αποκλειστικά για ατομική και ουχί για επαγγελματική χρήση. Ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται: να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε τα επί μέρους στοιχεία της ιστοσελίδας του ‘ΑΘΥΡΜΑ’, να χρησιμοποιήσετε τα επί μέρους στοιχεία της ιστοσελίδας του ‘ΑΘΥΡΜΑ’ για οποιαδήποτε εμπορική χρήση ή για οποιαδήποτε δημόσια παρουσίαση (ενεργούντες ατομικά ή ως επιχείρηση), να επιχειρήσετε την επεξεργασία ή διαμόρφωση οιουδήποτε επί μέρους στοιχείου της ιστοσελίδας του ‘ΑΘΥΡΜΑ’, να αφαιρέσετε οποιοδήποτε επί μέρους στοιχείο της ιστοσελίδας του ‘ΑΘΥΡΜΑ’, σύμφωνα αφενός μεν με τα οριζόμενα στο νομικό πλαίσιο περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, αφετέρου δε στα οριζόμενα στους παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’, να μεταφέρετε οποιοδήποτε επί μέρους στοιχείο της ιστοσελίδας του ‘ΑΘΥΡΜΑ’ σε άλλη ιστοσελίδα ή ακόμα και να προβείτε σε ψηφιακή ανακατεύθυνση οποιουδήποτε επί μέρους στοιχείου της ιστοσελίδας του ‘ΑΘΥΡΜΑ’ σε άλλους ψηφιακούς διακομιστές, είτε για προσωπική, είτε για επαγγελματική χρήση. Ως εκ τούτου, η παρούσα ‘Άδεια Χρήσης’ μπορεί να τερματιστεί εάν δεν τηρηθούν τα ανωτέρω, και το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει μονομερώς την παρούσα ‘Άδεια Χρήσης’ όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Στα πλαίσια εφαρμογής της παρούσης ‘Άδειας Χρήσης’, υποχρεούστε να καταστρέψετε τυχόν επί μέρους στοιχεία της ιστοσελίδας του ‘ΑΘΥΡΜΑ’ που έχετε στην κατοχή σας είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ δεν θα θεωρηθεί επ’ ουδενί υπεύθυνο για τυχόν βλάβη που ενδεχομένως θα προκληθεί (συμπεριλαμβανομένων και ουχί περιοριζομένων της απώλειας πληροφοριών, της απώλειας κέρδους ή της πρόκλησης επιχειρηματικών παρεμβολών) που προέκυψαν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των επί μέρους στοιχείων της ιστοσελίδας του ‘ΑΘΥΡΜΑ’, ασχέτως του αν το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ ενημερώθηκε σχετικά με την πιθανότητα τέτοιας βλάβης, είτε προφορικά είτε γραπτά.

 

 

Τροποποιήσεις και Διορθώσεις.

 

Τα επί μέρους στοιχεία της ιστοσελίδας του ‘ΑΘΥΡΜΑ’ ενδέχεται να περιλαμβάνουν τυπογραφικά λάθη ή λάθη που επήλθαν κατά την ανάρτησή τους. Το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ δεν εγγυάται ότι άπαντα τα επί μέρους στοιχεία της ιστοσελίδας του έχουν ολοκληρωθεί στο ακέραιο. Ως εκ τούτου, το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει βελτιώσεις στα επί μέρους στοιχεία της ιστοσελίδας του, χωρίς σχετική ειδοποίηση. Επιπροσθέτως, το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ δεν δεσμεύεται επ’ ουδενί αναφορικά με την υποχρέωση αναβάθμισης ή ανανέωσης των επί μέρους στοιχείων της ιστοσελίδας του. 

 

 

Σύνδεσμοι.

 

Το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ δεν ευθύνεται για ιστοσελίδες ή ενεργούς συνδέσμους που ανακατευθύνουν στην ιστοσελίδα του και δεν είναι υποχρεούται να ελέγχει τις πληροφορίες που παρέχονται σε οποιαδήποτε τέτοια ιστοσελίδα. Η ενσωμάτωση οποιουδήποτε ενεργού συνδέσμου σε έτερη ιστοσελίδα, δεν υποδηλώνει με κανένα τρόπο την υποστήριξη του ‘ΑΘΥΡΜΑ’. Τουναντίον, η χρήση, καθώς και η ορθή και σύννομη λειτουργία οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας εναπόκειται στον εκάστοτε ιδιοκτήτη αυτής. 

 

 

Τροποποιήσεις των παρόντων ‘Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης’.

 

Το ‘ΑΘΥΡΜΑ’ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει του παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’ οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς σχετική εκ των προτέρων ειδοποίηση ή ανακοίνωση. Για το λόγο αυτό, μπορείτε να ελέγχετε του παρόντες ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’ σε τακτική βάση, προκειμένου να ενημερώνεστε για την ενδεχόμενη ανανέωσή τους. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, αποδέχεστε να συμμορφώνεστε πλήρως με τους παραπάνω ‘Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης’. 

 

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο.

 

Κάθε νομικό ζήτημα που ενδεχομένως θα ανακύψει αναφορικά με την ιστοσελίδα του ‘ΑΘΥΡΜΑ’ θα διέπεται από το ελληνικό νομικό πλαίσιο και θα επιλύεται ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων.

2018 © by Athirma. All rights reserved

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: athirma@athirma.com

Διεύθυνση κέντρου: Μακεδονίας 0, Πάλιουρα- Επανωμή, Τ.Κ. 57500

Διεύθυνση αλληλογραφίας: Βασ. Όλγας 129, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54643

Τηλέφωνο: 6941575334